வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச் சங்கப் பேரவையும்,
சான் ஆண்டோனியோ தமிழ்ச்சங்கமும்
இணைந்து நடத்தும்

37ஆவது பேரவைத் தமிழ் விழா 2024